سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

سرعت خوردگی به روش کاهش وزن (Weight Loss)

سرعت خوردگی به روش کاهش وزن (Weight Loss)

در این روش، وزن نمونه مورد آزمایش قبل و بعد از قرار گرفتن در محیط خورنده با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت بالا اندازه­گیری می شود. مقدار کاهش وزن، مشخص کننده شدت خوردگی فلز در محلول مورد نظر می‌باشد که با رابطه فیزیکی ساده قابل محاسبه است.

برای این که مقدار واقعی وزن ثانویه نمونه به دست آید، باید پس از برداشتن نمونه از داخل محلول، آن را با آب مقطر و استون شسته شود. با دانستن اختلاف عددی وزن اولیه، وزن ثانویه و با استفاده از رابطه زیر سرعت خوردگی محاسبه می‌گردد.

   C.R.(mpy)=534*W/D.A.T

که در آن:

W       مقدار کاهش وزن بر حسب میلی گرم،

D       چگالی فلز بر حسب gr/cm3 ،

A       سطح نمونه بر حسب in2و

T        مدت زمانی است که نمونه در معرض آزمایش خوردگی قرار داشته است(بر حسب ساعت).

زمانی که مقاومت به خوردگی نمونه بالا بوده و سرعت خوردگی آن کم باشد زمان مورد نیاز برای محسوس بودن تغییرات وزن حین انجام این تست بالا خواهد بود. بر اساس استاندارد ASTM G31 زمان انجام این آزمون بستگی به طبیعت محیط آزمون و هدف از انجام آزمون دارد. بر اساس این استاندارد در مواردی که سرعت خوردگی پایین است از معادله زیر برای محاسبه زمان مورد نیاز برای انجام این آزمون میتوان استفاده کرد:

t=2000/(C.R)


فرم پذیرش سرعت خوردگی به روش کاهش وزن (Weight Loss)