سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

پلاریزاسیون خطی (LPR)

پلاریزاسیون خطی (LPR)

در این روش، نمونه قرار گرفته در محلول را در حد فاصلmV30± نسبت به پتانسیل مدار باز پلاریزه می‌کنند که محدوده امنی از جهت عدم تخریب لایه های خوردگی می‌باشد. سرعت روبش در این روش بسیار کم (بین 1/0 تا 5/0میلی ولت بر ثانیه) می‌باشد. بدین ترتیب با رسم نمودارهای  در زمان های مختلف امکان مشاهده تغییر لحظه به لحظه رفتار خوردگی یک نمونه در شرایط مشخص با گذشت زمان فراهم می‌گردد. این نمودارها را می‌توان با تقریب خوبی به صورت خطی در نظر گرفت که شیب خط بر اساس قانون اهم برابر fh مقاومت پلاریزاسیون می باشد. در این صورت شدت جریان خوردگی طبق رابطه زیر از مقدار مقاومت پلاریزاسیون به دست آمده قابل محاسبه می‌باشد.

icorr=B/Rp*S

که در آن:

     شدت جریان خوردگی بر حسب A/cm2 ،

     مقاومت پلاریزاسیون بر حسب اهم (Ω

       سطح نمونه بر حسب cm2

       ضریبی است که از روی آزمون پلاریزاسیون تافلی به دست آمده است. 

فرم پذیرش پلاریزاسیون خطی (LPR)