سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

مقاومت سنجی الکتریکی

مقاومت سنجی الکتریکی

اگر یک مدار الکتریکی را به اختلاف پتانسیلی متصل کنیم، موجب حرکت الکترون های آزاد در سیم مدار می شود. این الکترون ها با اتم های رسانا که در حال نوسان هستند برخورد می کنند و این موضوع باعث گرم شدن رسانا می شود.

 در واقع الکترون های آزاد هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبه رو هستند. اصطلاحا می­گوییم رسانا دارای  مقاومت الکتریکی است. مقاومت الکتریکی بین دو نقطه از یک رسانا را به صورت زیر تعریف می کنیم.

R=V/I

در این رابطه مقاومت الکتریکی (R) بر حسب ولت بر آمپر می شود که به پاس خدمات علمی جرج سیمون اهم به نام اهم نام گذاری شده است و آن را با نمادنشان می دهیم.

مقاومت الکتریکی به ابعاد هندسی رسانا، یعنی طول و سطح مقطع رسانا بستگی دارد. همچنین جنس ماده رسانا و دمای آن بر مقاومت الکتریکی اثر می گذارد. اگر سطح مقطع جسم رسانا در تمام طول آن یکسان باشد.

فرم پذیرش مقاومت سنجی الکتریکی