سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

آزمون ترشوندگی

آزمون ترشوندگی

در این تست جهت اندازه گیری کشش سطحی نمونه ها از آزمون استاتیکی ترشوندگی استفاده شده است. در این روش یک سیال برای مثال آب روی سطح آندها ریخته شده و زاویه قطره آب با سطح آند اندازه گیری شده است. این آزمایش در دمای محیط انجام شده و هم چنین جهت اندازه گیری مقدار زاویه تماس از نرم افزار imageJ: Drop_Analysis استفاده شده است. در این روش هر چه مقدار زاویه تماس زیادتر باشد سطح از قابلیت تر شوندگی بسیار پایینی برخوردار است.

فرم پذیرش آزمون ترشوندگی