سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

آنالیز گرماسنجی افتراقی (DSC)

رسانه جدید
در DSC اختلاف توان حرارتی (جریانی که بین دو نمونه برقرار می شود) اندازه گیری می شود. اختلاف دمای بین نمونه خنثی و نمونه مرجع منجر به انتقال حرارت بین دو نمونه خواهد شد و بین دو نمونه جریان حرارتی ایجاد می شود. در روش DSC سیگنالهای دریافت شده با اختلاف توان حرارتی (Thermal power) بین نمونه و مرجع متناسب است  (d(Δq)/dt.موادی که می توان با DTAو DSCمورد مطالعه قرار داد :
  1. پلیمر، شیشه
  2. سرامیک چربی ها و روغن
  3. زغال سنگ
  4. کریستال های مایع
  5. مواد منفجره و آتش زا، فلزات و آلیاژ ها
 
 در مورد مواد فلزی و آلیاژ ها می توان اندازه گیری های کمی زیر را انجام داد :
ظرفیت حرارتی ماده
آنتالپی تحولات : سطح زیر منحنی
خلوص ماده
سینتیک تحولات
فشار بخار
انتقال حرارت

فرم پذیرش آنالیز گرماسنجی افتراقی (DSC)