سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)

DTA
DTA یک روش حرارتی است که در آن دمای نمونه با دمای یک ماده خنثی از نظر حرارتی مقایسه میشود. این مقایسه در هنگامیکه نمونه با سرعت مشخص سرد یا گرم میشود انجام می پذیرد. در اثر انجام واکنش ها یا استحاله های گرماگیر یا گرمازا دمای نمونه نسبت به دمای نمونه خنثی تغییر می کند که این تغییر ثبت میگردد.
با استفاده از آنالیز DTA در مورد آلیاژ ها می توان اندازه گیری های کمی زیر را انجام داد :

ظرفیت حرارتی ماده
آنتالپی تحولات : سطح زیر منحنی
خلوص ماده
سینتیک تحولات
فشار بخار
انتقال حرارت

 

آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)