سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

آنالیز کوانتومتری

آنالیز کوانتومتری

آنالیز کوانتومتری با دستگاه طیف سنجی نشر جرقه SES  از جمله یکی از  روش­های طیف سنجی نشری (Emission)  است ، بطور کلی روش آنالیز روش های طیف سنجی به شرح زیر است:

  1. آماده سازی نمونه 
  2.  اتمیزه کردن 
  3.  تحریک کردن اتم ها 
  4.  تکفام سازی 
  5.  شناساگر
    در روش  Spark(کوانتومتری) اماده سازی نمونه با Flameمتفاوت است در این روش ابتدا نمونه را سمباده زده تا اکسید و آلودگی های سطحی از بین رفته و سپس جرقه زده میشود و یک قوس لحظه ای ایجاد میشود که باعث ذوب سطحی میشود که نتیجه ان تبخیر (اتمیزه ) و تهییج اتم هاست ، در این روش نمونه ابید بصورت بالک باشد ومحلول استفاده نمیشود ، در این روش باید به نمونه های پوشش دار دقت شود.

آنالیز کوانتومتری