سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

آزمون پراش پرتو ایکس

رسانه جدید
اگر بخواهیم تاریخچه ای از X-Rayرا توضیح دهیم در سال 1895رونتگن پرتو ایکس را کشف کرد که خواسته یا ناخواسته روی همسرش این تست ها را انجام می داد که اولین تصویری هم که ثبت شده دست همسرش می باشد. بعددر سال 1912دانشمندی به نام لاوه پدیده ی پراش پرتوایکس را کشف کرد که متوجه شد پرتو ایکس مشابه امواج مرئی در شرایطی دچار پدیده پراش می شوند.
در سال 1913دانشمندی به نام موزلی ارتباط بین نشر پرتو ایکس و ساختار اتمی را پیدا کرد در واقع مبنای این شد که اگر ماده ای پرتو ایکس تولید کرد ما بتوانیم آنالیز کنیم که این چه ماده ای بوده است که پرتو ایکس نشر کرده است که مبنای  XRFقرار گرفت . در سال  1913براگ پسر، قانون معروف براگ را توسعه داد که مبنای آنالیز فازی و ساختار کریستالی است .(nλ=2dsinθ)
بطور کلی زمانی یک موج الکترومغناطیس نه لزوما پرتو Xبا طول موج مشخص به یک ساختار منظم که  orderنظم آن درحدود طول موج آن پرتو هست بتابد پراش خواهیم داشت. اگر orderدر نظم ماده و طول موج یکی باشد پراش رخ می دهد.

کاربرد:

  1. تعیین فازی
  2. کریستالی و آمورف بودن ساختار
  3. اندازه گیری میکرو کرنش و اندازه کریستالیت
  4. تانسور انبساط
  5. بافت مرجح نمونه
  6. محاسبه تنش پسماند 

 

فرم آزمون پراش اشعه ایکس