سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

پرس زاویه ای با مقاطع یکسان (ECAP)

پرس زاویه ای با مقاطع یکسان (ECAP)

ECAP یکی از روش های تغییر شکل شدید پلاستیک است که به چند علت مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اول آن که شمشهی نسبتاً بزرگی را میتوان در این روش مورد فرآوری قرار داد، بنابراین پتانسیل فرآوری موادی که بتواند در دامنه وسیعی از کاربردهای ساختاری مورد استفاده قرار گیرد، وجود دارد. دوم آنکه این روش، روش سادهای است که به راحتی برای دامنه وسیعی از آلیاژها قابل انجام است و به جز قالب فرآوری با استفاده از ECAP ، تنها نیازمند تجهیزاتی است که در اکثر آزمایشگاه ها در دسترس است. سوم، ECAP برای موادی با ساختار بلوری متفاوت و دامنه وسیعی از مواد، از آلیاژهای پیرسخت شونده تا بین فلزی­ها و کامپوزیت­های زمینه فلزی قابل استفاده است. چهارم، یکنواختی قابل قبولی به همراه کرنش بالا در نمونه های فرآوری شده به این روش قابل دستیابی است و نکته آخر آنکه این فرآیند قابل توسعه دادن برای پرس نمونه های نسبتاً بزرگ است، که این مسئله قابلیت صنعتی سازی این روش را روشن میسازد.

فرم پذیرش پرس زاویه ای با مقاطع یکسان (ECAP)