سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1401

آزمایشگاه مشخصه یابی مواد

 طیف خام از 5 درجه تا 100 درجه (Normal XRD)  220.000 تومان
  آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)  400.000 تومان
 شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016  110.000 تومان
 محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell)  110.000 تومان
 محاسبه Crystallite Size  110.000 تومان
 اضافه شدن محدوده آنالیز  50.000 تومان
 آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI  240.000 تومان
 آنالیز DSC یا TGA یا DTA تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه ز (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)
 7.000 تومان
 تحلیل آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)  110.000 تومان
 آنالیز ICP-OES یک تا پنج عنصره  220.000 تومان
 آنالیز ICP-OES  همه عناصر قابل شناسایی  300.000 تومان
 آماده سازی ICP-OES و ICP-MASS برای نمونه های پودری
 55.000 تومان
 آماده سازی ICP-OES و ICP-MASS برای نمونه های بیولوژیک
 70.000 تومان
 آنالیز ICP-MASS یک تا پنج عنصره  370.000 تومان
 آنالیز ICP-MASS  همه عناصر قابل شناسایی  450.000 تومان
 آنالیز کوانتومتری به ازای هر نمونه  40.000 تومان
 آنالیز رامان به ازای هر نمونه  150.000 تومان
 آنالیز FTIR در بازه 400  تا 4000 نمونه پودری و محلول های غیر آبی  150.000 تومان
 آنالیز FTIR در بازه 400 تا 4000 نمونه محلول آبی  200.000 تومان
 آنالیز ATR در بازه 600 تا 4000 نمونه های بالک ، فیلم و لایه نازک  150.000 تومان
 آنالیز FTIR در بازه 200  تا 4000 نمونه پودری و محلول های آبی و غیر آبی  220.000 تومان

آزمایشگاه متالوگرافی

مانت سرد به ازای هر نمونه                                                                                                      50.000 تومان
 آماده سازی نمونه برای تصویر برداری میکروسکوپ نوری و SEM  150.000 تومان
 آماده سازی نمونه برای تصویر برداری میکروسکوپ TEM  250.000 تومان
آزمایشگاه عملیات حرارتی
 استفاده از کوره تا دمای 600 درجه تحت گاز خنثی به ازای هر  ساعت                                                    140.000 تومان
 استفاده از کوره تا دمای 1100 درجه  تحت گاز خنثی به ازای هر  ساعت
 200.000 تومان
  استفاده از کوره  تحت گاز هیدروژن به ازای هر  ساعت  تماس بگیرید
 استفاده از کوره تا دمای 600 درجه تحت خلا به ازای هر  ساعت
 تماس بگیرید
  استفاده از کوره تا دمای 1100 درجه تحت خلا به ازای هر  ساعت  تماس بگیرید
 ذوب ریزی با کوره VAR  به ازای هر ذوب  تماس بگیرید
 ذوب ریزی با کوره القایی VIM به ازای هر ذوب  تماس بگیرید

آزمایشگاه خواص مکانیکی

 تست کشش گرم به ازای هر نمونه                                                                                                      250.000 تومان
 تست کشش سرد به ازای هر نمونه  200.000 تومان
  تست فشار گرم به ازای هر نمونه   250.000 تومان
  تست فشار سرد به ازای هر نمونه   200.000 تومان
 سختی سنجی به ازای هر نقطه اثر   30.000 تومان

آزمایشگاه خوردگی

 آزمون ترشوندگی به ازای هر نمونه                                                                                            تماس بگیرید
 تست پاشش نمک به ازای هر نمونه  تماس بگیرید
 پلاریزاسیون خطی به ازای هر نمونه  تماس بگیرید
 طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) به ازای هر نمونه  تماس بگیرید
 تست خوردگی به روش کاهش وزن  به ازای هر نمونه  تماس بگیرید
 مقاومت سنجی به ازای هر نمونه  تماس بگیرید

آماده سازی نمونه

 برش وایرکات به ازای هر ساعت                                                                                                       تماس بگیرید
 پرس سرد با نیروی 50 تن ، به ازای هر ساعت  تماس بگیرید
 نورد سرد با غلتک صاف به ازای هر ساعت  تماس بگیرید
 نورد گرم با غلتک صاف به ازای هر ساعت  تماس بگیرید
 نورد سرد با غلتک شیاری به ازای هر ساعت  تماس بگیرید
 نورد گرم با غلتک شیاری به ازای هر ساعت  تماس بگیرید
 کشش سیم به ازای هر ساعت  تماس بگیرید
 پرس زاویه با مقاطع یکسان به ازای هر نمونه تماس بگیرید